Jaromír ŠTĚTINA - váš kandidát do Evropského parlamentu

 

 

 

Hlasovací lístek č. 22 

 

 

 

Volební program

 

 

 

 

Programové směřování hnutí

• Cílem činnosti hnutí je vytvoření optimálních podmínek pro život občanů v právním a fungujícím státě, který se opírá o rozvinutou místní a regionální samosprávu a uplatňuje princip subsidiarity. Hnutí chápe výkon veřejných funkcí jako službu občanům při uplatňování demokratických pravidel vládnutí a veřejné správy. Ve svém programu hnutí usiluje o vyvažování oprávněných zájmů všech společenských skupin s důrazem na svobodu a odpovědnost jednotlivce, solidaritu společenství občanů a zasahování veřejné moci pouze v těch případech, kdy jde o účelný a nezbytný výkon svěřené moci.

• Hnutí prosazuje obnovu demokratických hodnot, jako jsou svoboda, rovnost, právní stát, ve společnosti. Požadavkem je omezení byrokracie, zasazení se o decentralizaci výkonu veřejné moci. Hnutí vyžaduje průhlednost veřejného života, potírání korupce a zneužívání získané moci. Hnutí usiluje o obnovení důvěry v právní řád, zkvalitnění zákonů a vymahatelnost práva. Hnutí odmítá veškeré projevy národnostní, náboženské a rasové nesnášenlivosti.

• V otázkách dotýkajících se národního hospodářství, ekonomie a sociální politiky prosazuje hnutí principy individuální odpovědnosti občanů, jejich rovných šancí a hájí tržní principy s nezbytným sociálním akcentem a nedotknutelnost soukromého vlastnictví. Zásadní programovou prioritou je hnutí je kvalitní vzdělávací systém a investice do vědy. V oblasti fiskální prosazuje vyrovnané hospodaření s veřejnými prostředky, provedení nezbytných reforem důchodových a sociálních.

• Z hlediska evropské integrace hnutí přispívá k posilování proevropského směřování České republiky a zajištění důstojného a respektovaného místa naší země ve světě.

• Hnutí bude usilovat o upřednostňování osobní odpovědnosti kandidátů před stranicky ovlivňovanou odpovědností kandidátů ve spolupráci s partnerskými politickými stranami.

• Do státní a veřejné správy bude hnutí prosazovat osobnosti - schopné, zodpovědné a sebevědomé občany, kteří dokáží převzít odpovědnost sami za sebe, rodinu, obec, kraj, stát a život budoucích generací a výsledky jejich práce a činnosti svědčí o nabytých zkušenostech.

• Hnutí svým působením hodlá rozvíjet kulturu mezilidských vztahů, hájí lidský život jako nezpochybnitelnou a nejvyšší hodnotu, prosazuje ochranu životního prostředí pro zachování budoucím generacím a ochranu tradic a základních morálních zásad.

Programová témata hnutí Starostové a nezávislí pro volby do Evropského parlamentu

1. Evropské prostředky pro rozvoj obcí a měst, realizaci vhodných záměrů, méně byrokracie, ochrana obcí a měst na evropské úrovni (Evropská charta místní samosprávy není bezprostředně v ČR právně vynutitelná, je třeba obrátit pozornost EU i na její vztah k obcím a městům)

2. Bezpečnost Evropy - vnější a vnitřní (vč. energetické bezpečnosti - diverzifikace zdrojů, podpora jaderné energetiky), důležitost Europolu pro potírání organizovaného zločinu, odmítání politického extremismu a společný postup EU proti teroru a násilí

3. Ekonomická konkurenceschopnost Evropy (silná pozice EU na globálním trhu, ekonomika založená na investicích a inovacích), odstranění zbytečných bariér, podpora nezávislosti Evropské centrální banky, otázka nezbytnosti zásahů vlád a komise EU do volného působení sil v ekonomice (v současné finanční krizi je třeba přiznat důležitost některých opatření)

4. Sbližování starých a nových členských států EU (odbourávání bariér obchodu, volného trhu - především služeb), silná role soudní judikatury Evropského soudního dvora a Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku

5. Silná pozice EU na mezinárodní scéně (vytvoření jednotné pozice EU k Ruské federaci)

6. Ochrana životního prostředí - je jedním z nesporných evropských témat, na rozdíl od ekologického fundamentalismu bude pozice hnutí spočívat na zásadě šetrnosti.

 

 

 

Domovské stránky: www.jaromirstetina.cz

Jaromír Štětina - kandidát do Evropského parlamentu

Volby do EU